Vår förening Yhdistyksemme

Jyty Sibbo rf , är medlem i Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry. Medlemsföreningens verksamhetsområde är Sibbo kommun.

Jyty Sibbo rf verkar som Jytys lokalförening med syfte att inom dess område samla i en gemensam fackorganisation alla personer, som är anställda av kommun samt av andra arbetsgivare som tillämpar kommunala och kyrkliga arbets- och tjänstekollektivavtal samt av dessa ägda företag och inrättningar samt anställda i övriga arbetsgivares tjänst på motsvarande områden.

Jyty Sipoo ry kuuluu jäsenenä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry:hyn. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Sipoon kunta.

Jyty Sipoo ry toimii Jytynpaikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kunnan ja mui­den kun­nallisia ja kirkol­lisia työ- ja vir­kaehtosopi­muksia so­velta­vien työn­antajien sekä näiden omista­mien yritysten ja lai­tosten palveluk­sessa olevat henkilöt sekä vas­taa­villa toimialoilla muiden työnantajien palve­lukses­sa olevat henkilöt yhtei­seen ammattijärjes­töön.